Rekomandim për faturën e fiskalizuar për biznesin!

Rekomandim për faturën e fiskalizuar për biznesin!

Referuar ligjit per fiskalizimin Nr. 87/2019, datë 18.12.2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 3, datë 20.01.2020, ju njoftojmë se nga data 01.09.2021 e në vazhdim për të gjithë Bizneset  të cilët kanë kaluar ne pistë me kupon tatimor para datës 01.09.2021 dhe janë paisur me faturë tatimore nga zyra e klientit nuk do të  marrin faturë tatimore me kupon tatimor pranë shërbimit të klientit të Sheshit të Pagesave,

Ju lutem për tu paisur me faturë tatimore të fiskalizuar: 

1. Për të gjithë klientet e regjistruar ne QKB,Shqipëri (jo me status pasiv), jepini operatorit te pistës ( ju rekomandojme me shkrim) Niptin e biznesit që te pajiseni me faturë të fiskalizuar sipas Niptit tuaj.

2. Për të gjithë klientet e regjistruar jo rezident në Shqipëri (Nipt të huaj) nëse duan të pajisen me faturë me nipt të huaj, duhet të paraqiten për të marrë faturën e fiskalizuar me pagesë cash pranë zyrës te shërbimit të klientit.

Kjo do të ndihmonte shoqerinë tonë dhe biznesin tuaj, sipas ligjit ku cdo transaksion të jetë i fiskalizuar në librat e shitjes dhe blerjes.

Në mënyrë që të shmangen radhët dhe vonesat në pistë dhe në zyrën e shërbimit të klientit, ne ju sygjerojmë që të parablini kalime vjetore (me cmim të plotë) dhe pajiseni me faturë tatimore që në momentin e blerjes së paketës me kalime.

Ekziston një minimum kalimesh me cmim të plotë që mund të parablihen, që është 10 kalime. Këto kalime mund të shfrytëzohen për 365 ditë. Paketa është e lidhur me një pajisje që quhet OBU (On Board Unit) dhe mund të lidhet me dy mjete të të njëjtës kategori.

Me anë të kësaj mënyre edhe ju vetë si biznes shmangni pagesat cash dhe gjithashtu e keni shumë më të lehtë kontrollin e kalimeve të mjeteve, duke qenë se ne mund tju gjenerojmë kalimet e regjistruara në emër të biznesit tuaj.

Për tu ardhur në ndihmë  të gjithë klienteve  shoqeria ka bërë zbritje për paisjen  OBU  pasi zgjidhje më e mirë për bizneset  për tu paisur në mënyrë të sigurtë me faturë të fiskalizuar nisur edhe  nga eksperiencat ndërkombëtare për biznese të ngjashme është vetëm kalimi në mënyrë të automatizuar nëpërmjet paisjes OBU.