Sheshi i Pagesave dhe Pistave

Sheshi i Pagesave ka 10 pista, 5 pista për secilin drejtim (Milot – Morinë, Morinë – Milot)

Pistat janë Manuale (me para në dorë, Kartë debiti/krediti) and ETC (Pista Elektronike) Pista (OBU) 

Permbledhje e menyrës se pagesës / pistë

[supsystic-tables id=1]

[supsystic-tables id=3]

M – Pistat manuale jane pista në të cilat mbledhja e tarifës menaxhohet nga nje arkëtar. Përdoruesi i rrugës mund të paguajë me para në dorë ose duke përdorur karta bankare.

MEW – Pistat manuale shumë të gjera janë projektuar për të lejuar kalimin e mjeteve normale dhe mjetet me përmasa të mëdha.

M + ETC

MR – Pista e kthyeshme është një pistë në te cilën Koncesionari mund të ndryshojë drejtimin bazuar në rrjedhën e trafikut.

ETC – Pista elektronike është përmjetet të cilat përdorin nje OBU (On board unit) me kalime të parapaguara, të njohura automatikisht nga sistemi në momentin e hyrjes së mjetit në pistë.

MIXED MODE M+ETC – Kjo pistë është njëkohësisht Manuale dhe Elektronike (ETC).

KATEGORIZIMI I MJETEVE

Kategorizimi i mjeteve bazohet në numrin e akseve, identifikimi i gomave dyshe, lartësise dhe prania ose jo e rimorkiove.

MËNYRAT E PAGESËS

Procesi i mbledhjes së tarifës parashikon të gjitha mënyrat për pagesën e tarifës:

  • Me para në dore (çdo kombinim i monedhave me kartëmonedha në LEK – vetëm pistat manuale;
  • Monedhë e huaj (vetem monedha EUR) – vetëm pistat manuale;
  • Kartë bankare – pista manuale;
  • Mjetet e përjashtuara (të identifikuara në baze të targës) – vetëm pistat manuale;
  • Mjetet shumë të gjera të cilat nuk mund të përdorin pista të tjera – vetëm pistat manuale shume të gjera.
  • Pagesa elektronike ETC (OBU-të e përdorura nga Koncesionari)
Tarifat
[supsystic-tables id=2]

Kursi i këmbimit në datën e hapjes së Sheshit të pagesave: EUR = 131.45 LEK