Siguria

Albanian Highway Concession

Shtrimi dhe kullimi I asfaltit

Mirëmbajtja e infrastrukturës është thelbësore për sigurinë dhe komoditetin e udhëtimit për klientët. Për këtë arsye, Albanian Highway Concesion punon me përkushtim të vazhdueshëm për të garantuar kushte të efikasitetit funksional dhe për të rritur standardet e sigurisë së rrjetit të tij kompleks dhe të gjerë.

Esenciale për sigurinë është kujdesi i dyshemeve.

Rreth 100% e rrjetit të menaxhuar mbulohet nga kullimi i sipërfaqes së rrugës, për të hequr ujin nga kontakti me rrotat, duke përjashtuar zonat ku nuk është e përshtatshme të ndërhyhet (seksione malore, tunele, seksione me zgjerim në zhvillim).

Masat, Teknologjitë dhe Mjetet e Sigurisë

Albanian Highway Concession ka projektuar dhe zbatuar një sërë zgjidhjesh në aspektin teknologjik, për të mundësuar rritjen e sigurisë së përdoruesve të Autostradës si dhe të punonjësve që operojnë përgjatë saj.

Zgjidhjet tona janë:

Menaxhimi i tunelit të Thirrës: kombinimi i disa softuerëve specifikë (SCADA, Sistemi i Zbulimit Automatik të Incidentit, Sistemi i Monitorimit të Kamerës Full HD, Sistemi i Ventilimit Automatik, etj…), të aftë për të mundësuar menaxhimin e trafikut të tunelit me theksin kryesor në sigurinë.

Monitorimi dinamik i automjeteve me peshë mbi normën e lejuar: një platformë që integron disa teknologji, e cila bën të mundur peshimin dinamik të automjeteve dhe identifikimin në kohë reale të mjeteve me peshë mbi normën e lejuar.

Përfitimet dhe avantazhet e zgjidhjeve të mësipërme:

 • Siguri maksimale e përdoruesve dhe punonjësve të autostradës
 • Siguri e infrastrukturës rrugore
 • Monitorim H24 i pjesëve kyçe të Autostradës
 • Informim ne kohë reale i përdoruesve të Autostradës, për ngjarje të ndryshme, aksidente, kantiere të hapura, trafik apo kushtet atmosferike
 • Reagimi me shpejtësi dhe saktësi ndaj incidenteve si dhe mobilizimi i burimeve të tilla si ekuipazhet e rikuperimit, shërbimet e urgjencës, etj
 • Identifikimi dhe Menaxhimi i incidenteve

Objektet e menaxhimit të trafikut

 • Sinjalet e kontrollit të korsisë – përdoren për të kontrolluar çdo korsi, për të shfaqur kufirin e shpejtësisë, aspektet e përgjithshme të shenjave rrugore dhe aspekte të tjera për menaxhimin e përdoruesve të korsisë
 • Shenjat e mesazheve të ndryshueshme – përdoren për të shfaqur mesazhe me tekst tek shoferët
 • Stacionet e monitorimit të trafikut – përdoren për mbledhjen e të dhënave të trafikut dhe zbulimin e incidenteve
 • Kamerat CCTV – përdoren për monitorimin vizual të autostradës
 • Stacionet meteorologjike – përdoren për monitorimin e kushteve të motit dhe mjedisit, për ofrimin e informacionit për shoferët dhe për monitorimin dhe raportimin e performancës së kontratës

Mirëmbajtja rutinë

 • Riparimi dhe ndërrimi i sinjalistikës rrugore.
 • Pastrimi i rrjetit të kullimit përgjatë autostradave.
 • Rrethim në të gjithë gjatësinë e seksionit të autostradës me 4 korsi.
 • Mirëmbajtja e strukturave ekzistuese (tubull kuti dhe ura.
 • Menaxhimi i trafikut në rast aksidentesh dhe për ndalimin e automjeteve në autostradë.
 • Riparimi i shtresave asfaltike.
 • Pastrimi i rrugës nga papastërtitë e ndryshme në rrugë.
 • Mirëmbajtja e shpateve dhe masave shkëmbore të rrezikshme.
 • Prerja e bimësisë.
 • Mirëmbajtja dhe riparimi i barrierave mbrojtëse metalike. (mbrojtës)

Mirëmbajtja e dimrit

3(tre) zona dëbore janë të stacionuara në autostradën Rreps, Kolsh, Bardhoc. Në tre zonat e mirëmbajtjes dimërore, sasia e nevojshme e kripës, bore-pastrueses, krip-përhapëse dhe personelit është e mjaftueshme për organizimin dhe zbatimin e detyrimeve të tyre konfirmimeve kontraktuale.

Ashtu si në zonën e tunelit të Thirrës, Kukës, është instaluar një meteorologjik që jep informacion në kohë reale për temperaturën, kushtet e asfaltit, formimin ose jo të akullit, informacion që përdoret për ndërhyrje në kohë reale për eliminimin e tyre.

 • Gatishmëri 24 orë gjatë gjithë periudhës së mirëmbajtjes dimërore.
 • Parandalimi dhe trajtimi me kripë në sipërfaqet e rrugëve për të shmangur akullin në rrugë.
 • Pastrimi dhe trajtimi i rrugëve gjatë reshjeve të borës.
 • Tabela informative dhe numër jeshil 08000400

Në të gjitha nyjet ekzistuese janë të pozicionuara në hyrje dhe në aksin kryesor, tabelat elektronike. Tabelat elektronike kontrollohen dhe komandohen nga stafi i përkushtuar në Qendrën e Kontrollit të Trafikut në Toll Plaza. Sipas kushteve të rrugës, kantiereve të ndërtimit apo rreziqeve të autostradës, informacioni në kohë reale u jepet të gjithë përdoruesve të rrugës për të parandaluar një incident apo aksident rrugor.

 • Të gjithë përdoruesit e rrugës duhet t’i kushtojnë vëmendje çdo informacioni të dhënë në tabelat elektronike dhe kërkohet të respektojnë rreptësisht kodin rrugor dhe sinjalistikën e trafikut dhe informacionin për përdoruesit e rrugës përmes tabelave informuese të përkohshme dhe të përhershme si dhe tabelave elektronike.
 • Numër jeshil për çdo përdorues të rrugës që të marë në kohë reale informacion për kushtet e rrugës dhe për çdo problem tjetër që mund të ketë në rrugë. Nr jeshil përdoret dhe në rast se përdoruesit e rrugës duhet të kërkojnë ndihmë, 24/24.