Siguria ne Tunel

TUNNEL SECURITY
(THIRRE- KALIMASH TUNNEL)

QARKULLIMI NE TUNEL.

Ligj 158/2013

“Për sigurinë në tunelet rrugore”

Neni 17 “Detyrimet shtesë për sigurinë e përdoruesve të tuneleve rrugore” Përdoruesit e rrugës së tuneleve rrugore duhet të sillen në mënyrë të tillë që të mos paraqesin rrezik ose pengesë për qarkullimin apo t’i shkaktojë dëme pronës publike.

 Tuneli Thirrë – Kalimash është në Rrugën e Kombit në Autostradën A1

 • Gjatësia: – 5600 metë
 • Numri i tubove: 2(dy)
 • Numri i korsive: 2(dy) ne çdo tub.
 • Qarkullimi: me një drejtim në
 • Daljet e ndihmës që u lejojnë përdoruesve (Këmbësor) të largohen nga tuneli pa mjetin e tyre në rast aksidenti ose rënje zjarri:
 • 11(Njëmbdhjetë) galeri (Dalje sigurie) të komunikimit ndërmjet tubove të

Dalje sigurie → (Për këmbësor)

1

Dalje sigurie → (Për këmbësor + mjete)

2
 • 6 (Gjashtë) copë përdoren vetëm për largimin e përdoruesve (këmbësor) të tunelit pa mjet.
 • 5 (pesë) Përveç largimit të përdoruesve (Këmbësor) të tunelit mund të përdoren edhe për largimin e mjeteve që ndodhen në

   (Largimi i mjeteve kryhet vetem nën drejtimin e shërbimeve të emergjencës:  (Shërbimet e Operatorit të Tunelit ose Shërbimet e Policisë së Shtetit).

 • Largësia e daljeve të sigurisë nga njëri tjetri rreth 466 metra. (Janë të alternuar një për këmbësor dhe një për këmbësor + mjete)

Kompletuar me sinjalistikë:

Semafor, shigjeta/kryqe elektronike. →

(Rregullojnë qarkullimin e mjeteve ne tunel dhe ne daljet e sigurise).

Mesazhe të ndryshueshme elektronike (VMS).
Jepen mesazhe të shkruara për përdoruesit e tunelit.

→ Japin informacion për përdorimin e korsive të lëvizjes, për incident ose aksident, zjarr/tym ose pengesë tjetër në qarkullim në tunel si dhe për gjendjen e rruges në dalje të tunelit (kur ka probleme me motin ose të tjera.

Kufizuesit e shpejtesisë (Speed limitet).

  (Tregojnë shpejtësinë maksimale të lejuar të qarkullimit në tunel)

Sinjale “EXIT”

 (Tregojnë largësinë më të afërt për largimin nga tubi i tunelit në daljet e sigurisë).

Të vendosura në largësi 24 metra nga njëra tjetra.
Sinjale fleshuese ne hyrje te galerive te sigurise

    (Në të dy krahët e galerive të sigurisë. Ndihmojnë për të dalluar sa më shpejt daljen e sigurisë).

Ndriçim normal: Që siguron shikueshmeri të nevojshme 24 orë në të gjithë
gjatësinë e tunelit.

Sistem ventilimi: Që kontrollon dhe largon ndotësit e gazrave të mjeteve rrugore dhe siguron kontrollin e nxehtesinë dhe gazrave të tymit në rast zjarri.

Postet e ndihmës (Kabina “SOS”):

35 (tridhjetë e pesë) copë në çdo tub të tunelit

(Me largësi rreth 150 metra nga njëra tjetra).

9

Tabela “SOS”

10

(Kabina “SOS”)

Kompletuar me:

t

Telefon fiks.  → Në kabinen “SOS

tt

(Në hyrje – dalje të tunelit)

(Për thirrje të urgjences) që lidhet me Qendrën e Kontrollit të Trafikut (TCC) të tunelit.      

– 2(dy) fikse zjarri.    →

fire

(Përdoren nga përdoruesit e tunelit kur ka zjarre të përmasave të vogla)

– 5(pesë) kone →

kon

(Përdoren nga përdoruesit e tunelit për bllokimin e shpejtë të korsisë ku ka ndaluar mjeti).

SIGURIA GJATE LEVIZJES NE TUNEL

Para hyrjes në tunel

 • Ndalohet në çdo rast lëvizja e këmbësorëve në
 • Ndalohet hyrja e të gjitha mjeteve të transportit që nuk lejohet të lëvizin në autostradë.
 • Të ndezë dritat e shkurtra para hyrjes në
 • Të kontrollojë dhe të veprojë sipas mesazheve të shkruara në tabelat elektronike (VMS) që janë para hyrjes së
 • Të hyjë vetëm në korsitë që kanë shigjetën në ngjyrë jeshile në hyrje të tunelit

(Të mos levizë në korsitë që kanë kryq të kuq dhe/ose të devijojë korsinë sipas shigjetës së verdhë

 • Në rast se në tabelë VMS është mesazhi “TUNELI I MBYLLUR” mos hyni në

(Në hyrje të tunelit nuk ka shigjeta jeshile   →
(Vetëm kryqe të kuqe).

Gjatë lëvizjes në tunel

 • Nuk lejohet që të kryhen këto veprime me mjetin në tunel:
 • Të ndalojë.
 • Të parakalojë.
 • Të parkojë.
 • Të kthejë drejtimin e lë
 • Të lëvize prapa.
 • Të ketë në vëmendje që:
 • Të respektojë sinjalistikën rrugore në
 • Të respektojë distancën e nevojshme në mes të mjeteve gjatë lë
 • Të lëviz me shpejtësinë e lejuar në

  (Jepet në kufizuesit e shpejtësisë (Speed limite)

 • Të lëviz vetëm në korsitë që kanë shigjetën dhe semaforin në ngjyrë jeshile

  (Të mos levizë në korsitë që kanë: semaforin e kuq, shigjetën të verdhë ose të kuqe si dhe kryq të kuq).

 • Të kontrollojë dhe të veprojë sipas mesazheve të shkruara në tabelat elektronike (VMS).

(Shembuj të gjëndjes së sinjalistikës në raste të ndryshme në tunel).

13
14

KORSI E MBYLLUR

(LEVIZJE NE KORSINE E MAJTE).

(KORSIA E DJATHTE E BLLOKUAR).

15

KORSI E MBYLLUR

(LEVIZJE NE KORSINE E DJATHTE).

(KORSIA E MAJTE  E BLLOKUAR).

Shënim:

 Në rast se qarkullimi në tunel drejtohet nga nëpunës të autorizuar (Të shërbimeve emergjente të tunelit dhe të Policisë Rrugore) udhëzimet e tyre kanë përparësi ndaj atyre të sinjalistikës rrugore të përhershme.

 

Mjet i ndaluar në tunel

 • Në rast ndalimi mjeti në tunel për raste emergjente.
  (Për probleme si: Difekt teknik, rënie gome etj.)

Drejtuesi i mjetit duhet të veprojë:

 • Të levizë dhe të ndalojë mjetin sa të jetë e mundur në krahun e djathtë të drejtimit të lë
 • Të ndezë dritat paralajmeruese të rrezikut (Bllokazhin)
 • Të mos lejojë që të zbresin nga mjeti personat që udhëtojnë në
 • Të veshë jelekun fosforishent.
 • Në Tel. Celular 0800 0400 (numrin jeshil pa pagese) të njoftojë për problemet që ka. (Nqs. Nuk lidhet në tel. Celular të shkojë në kabinën SOS më të afert dhe të lidhet me tel. Fiks të kabinës)
 • Të zbresë nga mjeti dhe të vendosë trekendëshin e rrezikut rreth 50 metra prapa mjetit.
 • Nga kabina SOS më të afërt të marrë konet që janë në Kabinën SOS dhe t’i vendose nga mjeti i ndaluar në drejtim të trekendeshit të rrezikut duke kontrolluar në vazhdimësi trafikun.

 

   Drejtuesit e mjeteve të tjera që hyjnë në tunel duhet të veprojnë:

 • Të lëvizë në korsinë që është me shigjeta dhe semafor jeshil.
 • Të lëvizë me shpejtësinë që është në kufizuesit e shpejtësisë
 • Te zbatoje shenimet qe jane ne VMS.

 

Rast zjarri/tymi në tunel.

 • Ndiqni me kujdes sinjalistikën në

Nëse Semaforet janë të kuq dhe janë shfaq kryqe të kuq mos vazhdoni lëvizjen.

 • Shikoni tabelat VMS dhe zbatoni mesazhin që është
 • Nëse ju vetë dalloni shenja zjarri/Tymi ndaloni menjëherë mjeti pa shkuar atje.
 • Të ndezë dritat paralajmeruese të rrezikut (Bllokazhin)
 • Të kthejë drejtimin e lëvizjes ose të lëvizë
 • Largohuni me shpejtësi nga automjeti duke ndjekur sinjalet “EXIT” që të gjeni daljen e sigurisë që keni më afer

   (Mos u vononi për të marrë sende personale apo të tjera nga mjeti).

 • Nëse e keni të mundshme kontaktoni nëpërmjet Nr. Tel. Celular 0800 0400 (numrin jeshil pa pagese) ose në kabinat SOS nëpërmjet telefonit fiks.

Shënim:

Në asnjë rast Postet e Ndihmës (Kabinat SOS) nuk sigurojnë përdoruesit e tunelit nga zjarri.

 

Rast zjarri/tymi në automjetin tuaj gjatë lëvizjes në tunel.

 • Të ndalojë mjetin sa të jetë e mundur në krahun e djathtë të drejtimit të lëvizjes dhe sa me afër kabinave SOS.
 • Lëvizni me shpejtësi në trotuarin e tunelit në drejtim të kabinave SOS dhe merrni fiksin e zjarrit.
 • Në rast se shikoni që zjarri nuk mund të fiket nga Ju me fikse zjarri largohuni nga mjeti.
 • Veproni si në rastet e zjarrit në