Autorizimi i ngarkesave jonormale

Subjektet që do të kryejnë një transport në kushte jonormale dhe me mjete jashtë normës sipas përcaktimeve të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë, përgjatë autostradës Milot – Morinë, duhet të paraqesin një kërkesë paraprakisht pranë shoqërisë koncesionare. “Albanian Highway Concession” sh.p. për lëshimin e një autorizimi të veçantë për këtë lloj qarkullimi (transporti).

Kërkesat për marrjen e autorizimit të qarkullimit për automjete jonormale ose kryerjen e transportit në kushte jonormale, duhet të dorëzohen me shkrim pranë shoqërisë koncesionare “Albanian Highway Concession” sh.pk., të paktën 15 ditë përpara datës së caktuar të transportit, ose datës së kërkuar të fillimit. të autorizimit. Ky afat kohor mund të reduktohet për interes publik, të deklaruar nga autoritetet përkatëse.

Mjetet me ngarkesë jonormale mund të përdoren vetëm nga ndërmarrjet ose shoqëritë që ushtrojnë me ligj veprimtarinë e transportit në kushte jonormale. Regjistrimi i këtyre automjeteve mund të bëhet vetëm në emër të këtyre kompanive.

Kërkesa për autorizim duhet të shoqërohet me një deklaratë përgjegjësie, të nënshkruar sipas formularëve ligjorë, e cila përcakton respektimin, në çdo rast të ngarkimit të të gjitha kushteve të tjera teknike të kërkuara në nenin 16 dhe të gjitha kufijtë e masës të përcaktuara në nenin 62 të Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë. Në autorizim jepet vetëm shënimi i madhësisë, kufijve maksimalë të transportit.

Pa përjashtuar detyrimin për kontroll nga autoriteti lëshues, për transport në kushte jonormale dhe me mjete jonormale (jashtë normës) nga lartësia, aplikantët e autorizimit duhet të verifikojnë dhe deklarojnë se kanë kryer verifikimin dhe se në në të gjithë itinerarin e parashikuar nuk ka linja elektrike, të cilat kushtëzojnë një hapësirë ​​të lirë më pak se 0.4 m dhe vepra arti që kushtëzojnë një hapësirë ​​më pak se 0.2 m mbi matës në lartësi.

 

Kërkesat për autorizim duhet të shoqërohen me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm ligjor dhe teknik, duke përfshirë:

 • Lejet/Licencat përkatëse;
 • Fotokopje e noterizuar e certifikatës dhe librezës së regjistrimit të mjetit, nga e cila rezultojnë përmasat dhe masat maksimale, të njohura si të lejueshme dhe në rastin e komplekseve të automjeteve, mjeti tërheqës me aftësi rimorkio ose gjysmërimorkio. Kur nga dokumentet e mësipërme nuk rezultojnë ngarkesa maksimale në bosht, ato duhet të vërtetohen nga fabrika prodhuese ose organi përkatës;
 • Deklarata e verifikimit të linjave të energjisë (pika 6 neni 13 i Rregullores) kur parashikohet;
 • Deklarata e pajtueshmërisë me kushtet teknike (neni 16 i Rregullores);
 • Deklarata e respektimit të kufijve të përcaktuar të masës, sipas nenit 62 të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë.

 

Në kërkesat për autorizim, aplikanti duhet të tregojë me një shënim të veçantë, duke iu referuar llojit të autorizimit që kërkon:

 • Të dhënat e operatorit;
 • Itinerari i kërkuar për të përfunduar transportin (Vendi i nisjes – vendi i mbërritjes);
 • Periudha kohore në të cilën do të ndodhë tranzicioni;
 • Numri i udhëtimeve;
 • Automjeti(et) për kryerjen e transportit (Emri i prodhuesit të automjeteve dhe targave të këtyre automjeteve, i cili do të jetë i autorizuar për të kryer operacione, etj.)
 • Dimensionet maksimale të mjetit/ve jashtë normës në përputhje me targat që do të autorizohen (gjerësia, lartësia, gjatësia);
 • Dimensionet maksimale të ngarkesës që do të transportohet (gjerësia, lartësia, gjatësia);
 • Përshkrimi i përgjithshëm i ngarkesës dhe paketimit të saj
 • Të dokumentojë aftësinë e mjetit dhe të kompleksit të mjeteve për të respektuar, në çdo kombinim, të gjithë kufijtë e masës të përcaktuara në nenin 62 të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë dhe kufijtë e përmasave të përcaktuara në autorizim;
 • Dokumentoni karakteristikat kryesore të mjetit ose kompleksit të mjeteve që do të përdoren për transport.

 

Autorizimi kushtëzohet nga pagesa e kostove të mundshme për:

 • Verifikimet teknike (kontrolli i urave, kontrolli i shtresës së rrugës pas një trafiku të konsiderueshëm ngarkesash jonormale, gjendja e përgjithshme e autostradës etj.);
 • Organizimi i trafikut, kur është e nevojshme të kryhet transporti, si dhe
 • Patrulla gjatë autostradës;
 • Përforcimi i veprave të artit;
 • Mbështetje Teknike / Asistencë Teknike;
 • Shpenzimet për praktikën administrative etj.;
 • Tarifa në lidhje me udhëtimin që transportuesi do të bëjë përgjatë autostradës;
 • Polica speciale e sigurimit ose një kontratë garancie, etj….

Pas kërkesës me shkrim, subjektet do të njoftohen për autorizimin përkatës si dhe pagesën që duhet të bëjnë, referuar ligjit nr.8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Vendimit Nr. 153, datë 07.04.2000 “Për Miratimin e Rregullores për Zbatimin e Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Marrëveshjen e Koncesionit për “Ndërtimin, Përmirësimin, Funksionimin dhe Mirëmbajtjen e Autostradës Milot – Morinë” me Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.870 datë 14.12.2016, botuar në Fletoren Zyrtare me nr.249, datë 27.12.2016.

 

Si pasojë e:

 • Mungesa e autorizimit përkatës të lëshuar nga shoqëria koncesionare;
 • Mos respektimi i kushteve të përcaktuara në autorizim;
 • Mungesa e autorizimit;
 • Kur mjetet e ngarkim-transportit përdoren për transportin e mallrave të ndryshme nga ato të përmendura në nenin 54 (1) (l);
 • Kur përdorni një mjet që tejkalon kufirin e ngarkesës të lejuar nga neni 62 i Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë (KRRT), në rrugë dhe autostrada që përcaktohen si të pakalueshme sipas kërkesave të nenit 10 të KRRT-së.