Taksa të papaguara

Pagesa e parazgjedhur (Pagesa e paracaktuar) – Kjo faqe është e qartë për të identifikuar dhe lejuar kalimin në shesh pagese të gjithë personat me aftësi të kufizuara. Kjo procedurë do të ofrohet deri në zgjidhjen përfundimtare sipas ligjit përkatës.

Tailgating / Run-Through – Për të gjitha mjetet që shmangin kabinat me pagesë, personeli i Koncesionarit do të njoftojë Njësinë e Policisë së Autostradës. Pas informimit, njësia e policisë do të marrë masat sipas procedurave të bashkërendimit me Koncesionarin dhe sipas kodit rrugor dhe ligjeve përkatëse.